Wielkość dotacji, udział środków własnych, czas wdrażania projektów

W ogłoszeniu konkursowym przeważnie określa się maksymalną stawkę dofinansowania, o jaką można ubiegać się w ramach rozpisanego konkursu. W sytuacjach, które uzasadnia rodzaj zlecanego zadania, samorząd województwa nie musi ograniczać kwoty dotacji. Samorząd danej jednostki terytorialnej powierza lub wspiera realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, pod warunkiem tego, iż nastąpi rozliczenie dotacji (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/).

http://www.rozliczenie-dotacji.pl/jak-wyglada-etap-planowania-zakladania-wlasnej-firmy/W przypadku otrzymania wsparcia finansowego na realizację zadania oferent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% całkowitych kosztów projektu. Przekroczenie przez instytucję w ofercie maksymalnej wnioskowanej kwoty dotacji oraz ustalenie niższego poziomu wkładu własnego od parametrów wskazanych w ogłoszeniu konkursowym prowadzi do odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej.

  1. Wkład własny może przybierać postać wkładu finansowego lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego oferenta.
  2. Wkład finansowy jest definiowany, jako własne środki finansowe oferenta lub kwoty pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet samorządowy.
  3. Wkład niefinansowy polega na wniesieniu konkretnych składników majątku do projektu w taki sposób, że nie powodują one powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako wkład rzeczowy i osobowy mogą być traktowane koszty eksploatacji pomieszczeń oraz lokali, koszty wykorzystania infrastruktury, koszty materiałowe, badania, nieodpłatny udział w pracach, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
  4. Czas realizacji projektu każdorazowo określa stosowna umowa, jednak nie może być on dłuższy niż do ostatniego dnia danego roku kalendarzowego.